Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Pryd ddylech chi fynd at yr Heddlu?

  1. Hafan
  2. Pryd ddylech chi fynd at yr Heddlu?

Ystyriwch y cwestiynau hyn

Efallai y byddai’n help pe baech chi’n ystyried eich ymateb i’r cwestiynau hyn wrth i chi feddwl am beth sydd wedi digwydd/sydd yn digwydd ar-lein.

  • Oes rhywun mewn perygl y funud hon?
  • Oes bygythiad wedi’i wneud i fywyd rhywun?
  • Ydy diogelwch rhywun wedi cael ei beryglu?
  • Oes rhywun yn cael ei orfodi i gymryd rhan mewn ymddygiad rhywiol ar-lein?

Os ydych chi wedi ateb oes/ydy i unrhyw un o’r cwestiynau uchod byddem ni’n argymell eich bod yn cysylltu â’r heddlu fel argyfwng. Y peth gorau bob amser yw cysylltu â’r heddlu drwy ddeialu 999 os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei helpu mewn perygl y funud honno.

Gallwch chi riportio sefyllfaoedd eraill nad ydyn nhw’n argyfwng (h.y. y rhai lle nad oes angen ymateb gan yr heddlu ar unwaith) drwy ddeialu 101.

Pryd mae cynnwys niweidiol yn mynd yn gynnwys troseddol?

Nid yw wastad yn hawdd penderfynu pryd mae cynnwys niweidiol yn mynd yn droseddol ei natur. Mae deddfau’r DU ynglŷn â diogelwch ar-lein yn dyddio’n ôl cyn belled â’r 1960au ac nid oes wastad set glir o feini prawf i’w bodloni wrth benderfynu a yw cynnwys yn droseddol ai peidio.

Yn ogystal â hyn, mae dehongli ymddygiad niweidiol ar-lein yn rhywbeth goddrychol; gallai rhywbeth fod yn niweidiol i un person ond efallai na fyddai’n cael ei ystyried yn broblem gan rywun arall. Mae’r ffaith hon ynddi ei hun yn ei gwneud hi’n fwy anodd deall pryd yn union mae ymddygiad niweidiol yn croesi’r trothwy i fod yn ymddygiad troseddol.

Nid yw’r wyth math o gynnwys niweidiol rydyn ni’n derbyn adroddiadau amdanyn nhw wastad yn droseddau penodol yng nghyfraith y DU. Fodd bynnag, mae yna ddeddfau troseddol sy’n gallu dod i rym mewn achosion o aflonyddu neu ymddygiad bygythiol. Er enghraifft, pe baech yn cael negeseuon bygythiol, anllad neu fynych a’ch bod yn ofni am eich diogelwch, mae hyn yn erbyn y gyfraith a dylech chi gysylltu â’r heddlu. Dylid ystyried y cyd-destun a dylai’r heddlu benderfynu ar eu hymateb ar sail yr achos unigol.

Deddfau am ymddygiad ar-lein

Cafodd llawer o ddeddfau’r DU eu creu cyn i gyfathrebu ar-lein ddod yn boblogaidd. Oherwydd hyn mae’n gallu bod yn anodd penderfynu beth sy’n cael ei gwmpasu gan y ddeddfwriaeth a beth sydd ddim. Cewch wybodaeth am ddeddfau’r Deyrnas Unedig sy’n berthnasol i ymddygiad troseddol ar-lein drwy glicio ar y botymau isod. Gallai hyn fod yn help i chi benderfynu a ddylech gysylltu â’r heddlu neu beidio:

  1. Hi there

  2. I'm a chatbot here to support you in finding information and reporting content at a time that works for you

  3. If you want me to help you with your issue, just click below