Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Cynnwys Gwaharddedig Xbox Live

Mae Microsoft yn gwahardd y cynnwys a ganlyn yn Xbox Live

(Sylwer: dim ond rhai enghreifftiau o Gynnwys sy’n cael ei wahardd gan God Ymddygiad Microsoft yw’r rhain. Nid yw’r ffaith fod rhywbeth ddim ar y rhestr yn golygu ei fod yn iawn.)

Cynnwys sy’n ymwneud â gweithgaredd anghyfreithlon. Er enghraifft:

 • Gamblo, lladrata, pornograffi plant, anlladrwydd neu weithgaredd troseddol
 • Yfed dan oed, defnyddio cyffuriau anghyfreithlon neu ymddygiad cymdeithasol anghyfrifol sy’n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau (e.e. yfed a gyrru)
 • Terfysgaeth (e.e. cyfarwyddiadau gwneud bom neu arf arall)
 • Gwybodaeth a allai helpu i adnabod lladron (e.e. rhif adnabod a roddwyd gan y llywodraeth)

Cynnwys a allai niweidio neu aflonyddu ar berson, gan gynnwys chi eich hun, neu anifail. Er enghraifft:

 • Geiriau neu ymadroddion anweddus
 • Cynnwys yn ymwneud â hunanladdiad
 • Iaith negyddol (gan gynnwys iaith casineb neu fygwth niwed) wedi’i chyfeirio at bobl sy’n perthyn i grŵp, gan gynnwys grwpiau sy’n seiliedig ar hil, ethnigrwydd, cenedligrwydd, iaith, rhyw, oed, anabledd, statws cyn-filwr, crefydd neu gyfeiriadedd/ mynegiant rhywiol
 • "Sŵn", sef iaith ormodol gyda’r bwriad o ymyrryd neu amharu ar allu person neu grŵp arall i fwynhau gêm neu ap ar Xbox Live
 • Cynnwys sy’n dangos neu’n hybu cam-drin anifeiliaid

Cynnwys sy’n ddadleuol. Er enghraifft:

 • Cynnwys rhywiol, pryfoclyd, pornograffig neu addas i oedolion
 • Cynnwys treisgar
 • Cynnwys crefyddol dadleuol
 • Unrhyw beth sy’n ymwneud â phobl neu sefydliadau sydd ag enw drwg
 • Unrhyw beth sy’n ymwneud â digwyddiadau sensitif, cyfredol neu hanesyddol

Cynnwys sydd heb ei awdurdodi. Er enghraifft:

 • Delweddau a chynnwys arall nad ydych wedi cael caniatâd i’w ddefnyddio
 • Fideos a gafwyd yn anghyfreithlon

Cynnwys sy’n hybu, neu sy’n swnio neu’n edrych fel geiriau, ymadroddion, geiriau mwys, delweddau neu ddelweddu sy’n cyfeirio at unrhyw gynnwys gwaharddedig

Yn ôl Dechrau o'r dechrau