Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Beth yw Riportio Cynnwys Niweidiol?

 1. Cyngor
 2. Cynnwys Niweidiol Arall
 3. Cyngor Pellach
 4. Cynnwys Niweidiol Ar-lein: Eglurhad

Cynlluniwyd y ganolfan riportio genedlaethol newydd hon, a lansiwyd ym mis Rhagfyr y llynedd, er mwyn helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein. Mae gan Riportio Cynnwys Niweidiol ddwy brif swyddogaeth:

 1. Cyngor: Grymuso unrhyw un sydd wedi dod ar draws cynnwys niweidiol ar-lein i’w riportio drwy ddarparu gwybodaeth gyfredol am safonau cymunedol a dolenni sy’n arwain yn syth at y cyfleusterau riportio cywir ar draws nifer o blatfformau.
 2. Riportio: Darparu cymorth pellach i ddefnyddwyr dros 13 oed sydd eisoes wedi cyflwyno adroddiad i’r diwydiant ac a fyddai’n hoffi i’r canlyniadau gael eu hadolygu. Bydd Riportio Cynnwys Niweidiol yn gwirio adroddiadau a gyflwynwyd, ac ymatebion y diwydiant, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gweithdrefnau adrodd a safonau cymunedol platfformau penodol, gyda’r bwriad o roi rhagor o gyngor i ddefnyddwyr ynglŷn â’r camau y gallant eu cymryd.

Sut mae diffinio cynnwys niweidiol?

Yn syml iawn, mae cynnwys niweidiol yn golygu unrhyw beth ar-lein sy’n achosi gofid neu niwed i rywun. Mae hyn yn cwmpasu llawer iawn o gynnwys, a gall fod yn oddrychol iawn, gan ddibynnu pwy sy’n edrych arno; efallai na fydd rhywbeth sy’n niweidiol i un person yn cael ei ystyried yn broblem gan rywun arall.
Rydym yn canolbwyntio ar y canlynol:

 1. Cyngor: Darparu cyngor am bob math o niwed ar-lein, a chyfeirio defnyddwyr at y gwasanaethau a’r llwybrau riportio cywir yn adran gyngor y wefan
 2. Riportio: Canolbwyntio ar gynnwys nad yw’n torri’r gyfraith, oherwydd cyn hyn, os oedd pobl heb gael yr ymateb roeddent yn ei ddisgwyl gan y diwydiant doedd dim byd arall y gallent ei wneud

Pa fath o adroddiadau am gynnwys niweidiol allwch chi eu hadolygu a chynnig rhagor o gyngor amdanynt?

Gallwn adolygu adroddiadau sy’n cael eu gwneud am yr wyth math isod o niwed ar-lein?

 1. Cam-drin Ar-lein
 2. Bwlio neu Aflonyddu
 3. Bygythiadau
 4. Ffugio bod yn Rhywun Arall
 5. Cynigion Rhywiol Digroeso (Heb fod yn Seiliedig ar Lun)
 6. Cynnwys Treisgar
 7. Cynnwys am Hunan-niwed neu Hunanladdiad
 8. Cynnwys Pornograffig

Pam yr wyth yma?

Rydym wedi astudio canllawiau cymunedol nifer o wahanol blatfformau, ac mae’r meysydd cynnwys hyn yn debygol o fod yn groes i’r telerau. Yn ogystal, ar sail ein profiad blaenorol o redeg dwy linell gymorth, y Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein i Weithwyr Proffesiynol a’r Llinell Gymorth Pornograffi Dial, gwyddom y gallwn gynnig rhagor o gyngor a chymorth arbenigol yn y meysydd hyn.
Efallai eich bod yn meddwl pam nad ydym yn cynnig cymorth riportio ar gyfer mathau eraill o niwed ar-lein; mae hyn oherwydd bod ffyrdd eraill o ddatrys materion sy’n ymwneud â chategorïau eraill o gynnwys niweidiol. Er enghraifft, meddyliwch am ddarn o bropaganda adain dde eithafol ar safle rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael ei ddefnyddio’n aml: gellir ei riportio i’r platfform dan ei bolisïau cynnwys eithafol ac yna i’r gwasanaeth cenedlaethol Action Counters Terrorism er mwyn ymchwilio ymhellach iddo. Ein gwaith yma yw cyfeirio pobl at y lleoedd iawn i riportio cynnwys o’r fath. Mae’r adran Cyngor ar ein gwefan yn ymwneud â hyn.

Beth arall sydd i’w weld ar Riportio Cynnwys Niweidiol?

Rydym yn cydnabod y gall cynnwys niweidiol ar-lein fod yn rhan o broblem fwy, ac o ganlyniad rydym yn cyfeirio at wasanaethau eraill a all helpu. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth i’r heddlu am y mecanweithiau riportio amrywiol sydd ar gael iddynt hwy fel cyrff sy’n gorfodi’r gyfraith. Mae ein gwaith gyda’r diwydiant yn parhau, a gallwch hefyd weld dolenni sy’n arwain at yr adroddiadau tryloywder diweddaraf ar gyfer y platfformau rhwydweithio cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio amlaf, ynghyd â dolenni i ganolfannau diogelwch platfformau rhwydweithio cymdeithasol eraill ar y safle.