Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

Bygythiadau

Mae yna ddau fath o fygythiad:

  1. Damcaniaethol – Gallai hyn gynnwys mynegi anghytundeb drwy wneud bygythiadau nad ydyn nhw’n ddifrifol ac na fyddai’n debygol iawn o gael eu cyflawni. Fel rheol, fyddai’r rhain ddim yn mynd yn erbyn safonau cymunedol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol oni bai bod ffactorau eraill i’w hystyried hefyd.
  2. Credadwy – Pan fydd bygythiad yn golygu perygl go iawn a bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o ee, bygwth bywyd rhywun. Dylid riportio’r math yma o fygythiad i’r heddlu fel mater brys. Gallai mathau eraill o fygythiadau fel hyn gynnwys “datgelu” ymddygiad rhywun er mwyn ei flacmelio. Efallai y byddai bygythiad o’r fath yn cael ei ddefnyddio i orfodi rhywun i wneud rhywbeth nad yw’n dymuno ei wneud, ee anfon llun o natur bersonol neu ymddygiad arall y bydd yn ei ddifaru’n nes ymlaen.

I gael gwybod sut mae riportio bygythiadau ar wahanol lwyfannau

Ffugio bod yn Rhywun Arall

Mae hyn yn golygu pan fydd rhywun yn cymryd arno i fod yn rhywun arall er mwyn aflonyddu ar unigolyn neu er mwyn ei dwyllo. Gall gynnwys ymddygiad fel creu cyfrifon ffug neu herwgipio cyfrifon fel arfer gyda’r bwriad o dargedu unigolyn.

I gael gwybod sut mae riportio pan fydd rhywun yn esgus bod yn rhywun arall ar wahanol lwyfannau

Bwlio neu Aflonyddu

Gall hyn gynnwys iaith sy’n greulon er mwyn targedu unigolyn neu grŵp o bobl, trolio, rhoi si ar led ac eithrio pobl o gymunedau ar-lein. O ran aflonyddu, mae’r ymddygiad yn digwydd dro ar ôl tro a’r bwriad yw achosi gofid. Dylid riportio aflonyddu sy’n digwydd dro ar ôl tro i’r heddlu.

I gael gwybod sut mae riportio bwlio neu aflonyddu ar wahanol lwyfannau

Cynnwys Hunan-niweidio neu Hunanladdiad

Dydy’r rhan fwyaf o lwyfannau ddim yn caniatáu unrhyw gynnwys sy’n annog, sy’n cyfarwyddo neu sy’n dyrchafu hunanladdiad. Mae gan rai llwyfannau brosesau ar waith i ddiogelu defnyddwyr sy’n gweld neu’n rhannu’r math yma o gynnwys.

I gael gwybod sut mae riportio cynnwys hunan-niweidio neu hunanladdiad ar wahanol lwyfannau 

Os oes gennych chi broblemau iechyd meddwl, ac eich bod chi’n dymuno siarad â rhywun annibynnol am hyn, mae’r Samariaid yno i helpu.

Cam-drin Ar-lein

Term eang sy’n cwmpasu unrhyw fath o gam-drin sy’n cael ei wneud ar rwydwaith cymdeithasol, gwefan, llwyfan chwarae gemau neu ap. Cam-drin llafar yw hyn fel rheol, ond gall hefyd gynnwys cam-drin ar sail delweddau.

I gael gwybod sut mae riportio cam-drin ar wahanol lwyfannau

Cynnwys Treisgar

Gallai fod ar ffurf cynnwys graffig gan gynnwys delweddau gwaedlyd fel fideos yn dangos rhywun yn torri pen rhywun neu olygfeydd sy’n dyrchafu cam-drin anifeiliaid. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn erbyn safonau cymunedol y gwahanol lwyfannau.

I gael gwybod sut mae riportio cynnwys treisgar ar wahanol lwyfannau

Cynigion Rhywiol Digroeso

Mae hyn yn aml ar sail rhywedd a gall fod ar ffurf iaith rywioledig iawn, negeseuon parhaus na ofynnwyd amdanyn nhw, sydd yn aml o natur rywiol. Fydd y sawl sy’n anfon y negeseuon ddim yn poeni a yw’r unigolyn sy’n eu derbyn yn dymuno cael y negeseuon hyn neu beidio.

i gael gwybod sut mae riportio cynigion rhywiol annymunol ar wahanol lwyfannau

Cynnwys Pornograffig

Cynnwys oedolion (noeth neu rywiol) – dydy cynnwys fel hyn ddim yn anghyfreithlon ond mae’n mynd yn groes i delerau’r rhan fwyaf o lwyfannau ar-lein.

I gael gwybod sut mae riportio cynnwys pornograffig ar wahanol lwyfannau

Ydych chi'n berson ifanc o dan 18 oed?

Help us help you better

Test our new chatbot* and share your feedback.

*please note this is for testing purposes only and not a live support channel currently. If you or someone you are supporting are in immediate danger, please don't hesitate to contact the police dialling 999

Give Feedback