Os ydych chi neu'r person rydych chi'n ei helpu mewn perygl, cysylltwch â'r heddlu drwy ffonio 999

Helpu pawb i riportio cynnwys niweidiol ar-lein

 • Bygythiadau

  Mae yna ddau fath o fygythiad:

  1. Damcaniaethol – Gallai hyn gynnwys mynegi anghytundeb drwy wneud bygythiadau nad ydyn nhw’n ddifrifol ac na fyddai’n debygol iawn o gael eu cyflawni. Fel rheol, fyddai’r rhain ddim yn mynd yn erbyn safonau cymunedol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol oni bai bod ffactorau eraill i’w hystyried hefyd.
  2. Credadwy – Pan fydd bygythiad yn golygu perygl go iawn a bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o ee, bygwth bywyd rhywun. Dylid riportio’r math yma o fygythiad i’r heddlu fel mater brys. Gallai mathau eraill o fygythiadau fel hyn gynnwys “datgelu” ymddygiad rhywun er mwyn ei flacmelio. Efallai y byddai bygythiad o’r fath yn cael ei ddefnyddio i orfodi rhywun i wneud rhywbeth nad yw’n dymuno ei wneud, ee anfon llun o natur bersonol neu ymddygiad arall y bydd yn ei ddifaru’n nes ymlaen.

  I gael gwybod sut mae riportio bygythiadau ar wahanol lwyfannau 

 • Ffugio bod yn Rhywun Arall

  Mae hyn yn golygu pan fydd rhywun yn cymryd arno i fod yn rhywun arall er mwyn aflonyddu ar unigolyn neu er mwyn ei dwyllo. Gall gynnwys ymddygiad fel creu cyfrifon ffug neu herwgipio cyfrifon fel arfer gyda’r bwriad o dargedu unigolyn.

  I gael gwybod sut mae riportio pan fydd rhywun yn esgus bod yn rhywun arall ar wahanol lwyfannau

 • Bwlio neu Aflonyddu

  Gall hyn gynnwys iaith sy’n greulon er mwyn targedu unigolyn neu grŵp o bobl, trolio, rhoi si ar led ac eithrio pobl o gymunedau ar-lein. O ran aflonyddu, mae’r ymddygiad yn digwydd dro ar ôl tro a’r bwriad yw achosi gofid. Dylid riportio aflonyddu sy’n digwydd dro ar ôl tro i’r heddlu.

  I gael gwybod sut mae riportio bwlio neu aflonyddu ar wahanol lwyfannau

 • Cynnwys Hunan-niweidio neu Hunanladdiad

  Dydy’r rhan fwyaf o lwyfannau ddim yn caniatáu unrhyw gynnwys sy’n annog, sy’n cyfarwyddo neu sy’n dyrchafu hunanladdiad. Mae gan rai llwyfannau brosesau ar waith i ddiogelu defnyddwyr sy’n gweld neu’n rhannu’r math yma o gynnwys.

  I gael gwybod sut mae riportio cynnwys hunan-niweidio neu hunanladdiad ar wahanol lwyfannau 

  Os oes gennych chi broblemau iechyd meddwl, ac eich bod chi’n dymuno siarad â rhywun annibynnol am hyn, mae’r Samariaid yno i helpu.

 • Cam-drin Ar-lein

  Term eang sy’n cwmpasu unrhyw fath o gam-drin sy’n cael ei wneud ar rwydwaith cymdeithasol, gwefan, llwyfan chwarae gemau neu ap. Cam-drin llafar yw hyn fel rheol, ond gall hefyd gynnwys cam-drin ar sail delweddau.

  I gael gwybod sut mae riportio cam-drin ar wahanol lwyfannau

 • Cynnwys Treisgar

  Gallai fod ar ffurf cynnwys graffig gan gynnwys delweddau gwaedlyd fel fideos yn dangos rhywun yn torri pen rhywun neu olygfeydd sy’n dyrchafu cam-drin anifeiliaid. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn erbyn safonau cymunedol y gwahanol lwyfannau.

  I gael gwybod sut mae riportio cynnwys treisgar ar wahanol lwyfannau

 • Cynigion Rhywiol Digroeso

  Mae hyn yn aml ar sail rhywedd a gall fod ar ffurf iaith rywioledig iawn, negeseuon parhaus na ofynnwyd amdanyn nhw, sydd yn aml o natur rywiol. Fydd y sawl sy’n anfon y negeseuon ddim yn poeni a yw’r unigolyn sy’n eu derbyn yn dymuno cael y negeseuon hyn neu beidio.

  i gael gwybod sut mae riportio cynigion rhywiol annymunol ar wahanol lwyfannau

 • Cynnwys Pornograffig

  Cynnwys oedolion (noeth neu rywiol) – dydy cynnwys fel hyn ddim yn anghyfreithlon ond mae’n mynd yn groes i delerau’r rhan fwyaf o lwyfannau ar-lein.

  I gael gwybod sut mae riportio cynnwys pornograffig ar wahanol lwyfannau

Ydych chi'n berson ifanc o dan 18 oed?